google-site-verification: googlef123004bcea29bff.html
top of page

קורס ניתוח פיננסי של חברות ליועצי השקעות

אודות הקורס

 

השימוש בדו"חות כספיים לצורך קבלת החלטת השקעה הנו הכרחי. דו"חות הכספיים יכולים להכיל סימני אזהרה לגבי התפתחויות עתידיות בחברה ומנגד לאותת על כיווני התפתחות חיובים. לרוב מקבלי ההחלטות מסתפקים במידע מצומצם ושטחי לצורך קבלת החלטת השקעה. קריאה ביקורתית ומעמיקה של דו"חות יכולה לחשוף מידע פיננסי מהותי שדו"ח הדירקטוריון מעוניין להצניע ולהפנות דגשים להיבטים אחרים במצב הפירמה.המשבר הפיננסי העולמי מחדד את הצורך של מקבלי החלטות ללמוד לקרוא בצורה מקצועית דו"חות כספיים ולא להסתפק בפרשנויות.

מטרות הקורס

להקנות ידע תיאורטי ומעשי בהיבטים הקשורים בניתוח דוחות כספיים לצורך הסקת מסקנות באשר לכיווני התפתחות של חברות. הדגש בקורס הנו על קריאה ביקורתית תוך גילוי נורות אזהרה ואיתור הזדמנויות השקעה. 

נושאים עקריים

דוחות כספיים – קריאה ביקורתית, תסמונת השורה התחתונה, כללי ה- IFRS, ניתוח דוחות בעידן לאחר ה- IFRS, שימוש בגיליון אלקטרוני ואינטרנט לצורך ניתוח דוחות, יחסים מבוססי שוק, איתנות פיננסית ודירוג חברות, אירוע הקשור לפשיטות רגל והקפאת הליכים – היבטים הקשורים לפשיטת רגל / הבראת חברות, חיזוי פשיטות רגל של חברות.

bottom of page