google-site-verification: googlef123004bcea29bff.html
top of page

תקנון

פתח דבר
השימוש באתר זה ו/או בכל אחד מערוצי התקשורת האחרים עם החברה שבהם ייעשה מצידך שימוש (להלן, לצורך הנוחות יכונו כולם ביחד - "ערוצי התקשורת"), לרבות במידע, בתכנים ובשירותים המופיעים בהם וכן מסירת כל מידע שהוא על ידך באמצעות ערוצי התקשורת (להלן - "השימוש בערוצי התקשורת") כפופים לתנאי תקנון זה.

הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש – לרבות רכישה - שייעשו על ידך בערוצי התקשורת, ויהוו, בנוסף לתנאים הנמסרים בקשר לכל מוצר ו/או שירות ו/או כנס בערוצי התקשורת, את הבסיס המשפטי לכל קשר בינך לבין החברה. עקב כך, נבקשך לקרוא תקנון זה במלואו.

בנוסף, מובא לידיעתך בתקנון זה מידע המיועד לסייע לך להבין את מדיניות החברה בנושא אבטחת מאגרי מידע ושמירת פרטיות, שהחברה מבינה את חשיבותה עבורך.

כללי
קבוצת פיננסים גג בע"מ (לעיל ולהלן – "החברה") מאשרת לך את השימוש בערוצי התקשורת בכפיפות לתנאים המפורטים להלן. לפיכך, שימושך בערוצי התקשורת ייחשב כהסכמה מצדך לכל תנאי התקנון.

בהעדר הסכמה מצידך לתנאי התקנון, כולם או חלקם, נבקשך שלא לעשות כל שימוש בערוצי התקשורת.

החברה שומרת על זכותה לשנות את התקנון בכל עת ולפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי. לפיכך, השימוש בערוצי התקשורת ייחשב כהסכמה מצדך לכל שינוי בתקנון כך שהתקנון המחייב ביחס לכל שימוש שייעשה על ידך בערוצי התקשורת יהיה זה שיופיע באתר במועד השימוש.

בכל מקרה של קשר בינך לבין החברה, לרבות רכישת מוצר ו/או שירות ו/או רישום לכנס על ידך, מובהר כי המידע והנתונים שנמסרו לך במסגרתו - נמסרו בקשר עם אותו שימוש בלבד. לא יהא בכל מצג או מידע אחר הנמסרים בערוצי התקשורת, שלא נמסרו במישרין ולצורך אותו שימוש, כדי לחייב את החברה.

קניין רוחני ושימוש במידע מערוצי תקשורת
ערוצי התקשורת הוקמו על מנת להעניק לך שירות ולאפשר לך התקשרות עם החברה. אין לעשות בהם שימוש לכל צורך אחר. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני בקשר לערוצי התקשורת וכל המידע, התכנים והשירותים הנמצאים בהם או מובאים לידיעתך ולשימושך באמצעותם שייכים לחברה, הם רכושה הבלעדי וחלה עליהם הגנה מכוח הדין. לפיכך, אין לעשות בתכני ערוצי התקשורת כל שימוש שיש בו כדי לפגוע בחברה לרבות בזכויות הקנייניות שלה, ובכלל זה אין להכניס שינויים, לשדר, להעביר, להפיץ, לשכפל, להציג, לפרסם, להעתיק, למכור, את המידע התכנים והשירותים בערוצי התקשורת כולם או חלקם.

אבטחה, בטיחות וסודיות
על מנת לשמור על סודיות המידע מפני צד שלישי נוקטת החברה באמצעים שנועדו להבטיח את זיהוי המשתמש ולהגן על מידע שמועבר וזאת באמצעי אבטחת מידע התואמים את הסטנדרטים המקובלים ביחס לכל סוג של אמצעי תקשורת. למרות זאת, אין החברה יכולה לבטל כליל סיכון של חדירה למאגרי הנתונים של החברה או לתעבורת הנתונים בין המחשב בו הינך עושה שימוש לבין החברה - ולהיפך. לכן, מוסכם עליך כי החברה לא תהא אחראית לנזק שיגרם לך, אם ייגרם, כתוצאה מחדירה למאגר הנתונים בערוצי התקשורת לרבות העברת מידע אודותיך או מידע שנמסר על ידך לצד ג' כלשהו, וזאת ככל שהחברה נקטה בצעדים סבירים ומקובלים למניעת פעולות שכאלה.

כאשר מתבקשת מסירה של פרטי כרטיס אשראי לצורך השלמת פעולה בערוצי התקשורת, קליטת הפרטים על ידי החברה נעשית באופן מוצפן לפי תקן ייעודי וכך גם שמירתם. עם זאת, אין בכך לשלול אפשרות של נזק ולפיכך מוסכם עלייך שהחברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה אלא אם קרות הנזק הוא תוצאה של רשלנות רבתי מצדה של החברה. 

לאור החשיבות המיוחדת שרואה החברה בהגנת פרטי כרטיס אשראי, נבקשך שלא לשלוח לחברה פרטים אלה בדואר אלקטרוני משום שמשלוח כזה אינו מאובטח על ידי החברה.

בעת רישום לאחד מערוצי התקשורת, נבקשך להגדיר פרטי זיהוי שנועדו לשימושך האישי בלבד והם מהווים עבור החברה את אמצעי הזיהוי שלך. לאור זאת, היה ותמסור אותם לצד שלישי כלשהו או תאפשר לצד שלישי כלשהו גישה אליהם, אין החברה אחראית לנזק שייגרם לך מחשיפת המידע לצד שלישי. בחירתך להירשם כאמור משמעה שהתחייבת לשמור את פרטי הזיהוי בסוד. יובהר כי החברה לא תישא בכל אחריות לשימוש של אחר בפרטי הזיהוי הנ"ל, לרבות שימוש בלתי מורשה.

מסירת מידע, שמירתו במאגר החברה והשימוש בו
מאגר המידע של החברה נקרא "מאגר לקוחות ומדוורים קבוצת פיננסים גג"
כל השיחות והפעולות שתבצע בערוצי תקשורת, והמידע שתמסור במסגרתן, מוקלטים ו/או מתועדים ונשמרים במאגרי המידע של החברה ו/או של מי מטעמה.

אין חובה חוקית החלה עליך למסירת המידע וכל מסירת מידע תלויה ברצונך ובהסכמתך, אולם ידוע לך כי אם לא יימסר על ידך המידע הנדרש, לא יהיה באפשרות החברה לספק לך את המוצר ו/או השירות ו/או רישומך לכנס אליו הנך מבצע רישום.

המידע נאסף על מנת לוודא שהנך עומד בקריטריונים הנדרשים על ידי החברה לספק לך את המוצר ו/או השירות ו/או רישומך לכנס וכן לטובת האפשרות לידע אותך בעתיד על כנסים, מוצרים ושירותים שתוכל לבחור אם לרכשם או להירשם אליהם.

המידע ישמר במאגרי החברה ויימסר לצד ג' אך ורק אם צד ג' הוא נותן שירות או ספק מוצר עמו התקשרה החברה לספק המוצר ו/או השירות אותו רכשת, במידה והמידע יימסר לטובת מימוש השירות או המוצר, החברה תדאג לקבל את הסכמתך המפורשת טרם מסירת המידע לצד ג'. טרם העברת מידע לצד שלישי, בין אם צד זה הינו חברה ו/או גוף חיצוני ובין אם הוא חברה מקבוצת "פיננסים", תידרש למלא בטופס איסוף המידע ו/או טופס הרישום את הסכמתך להעברת הפרטים בשדה נפרד וברור.

המידע שנשמר הינו גם מידע כללי וגם מידע אישי אשר סופק על ידך באחד מערוצי התקשורת. 

המידע הכללי נאסף על בסיס מצטבר ואנונימי באופן שלא ניתן לשייך כל מידע מזהה ופרטים אישיים כלשהם למידע ולהיפך והוא נאסף בין היתר על מנת לשפר ולייעל את איכות וטיב השירותים הניתנים בערוצי התקשורת.

אין באפשרות החברה לספק את השירותים בערוצי התקשורת ללא קבלת המידע מהמשתמשים, שמירתו במאגריה, עיבודו וכיו"ב. המידע נשמר במאגרי המידע של החברה גם אם המוסר בוחר שלא להתקשר עם החברה בהסכם כלשהו או להזמין את שירותיה וכך גם אם הוא עשה שימוש בשירותי החברה תקופת מה וחדל, וזאת הן לצרכי החברה והן בשל דרישות הדין החלות על החברה.

הכניסה והשימוש שלך בערוצי התקשורת מהווה הסכמה שלך לנ"ל ואישור שלך כי המידע שנמסר על ידך כאמור לעיל הוא מידע אמיתי, מדויק ונמסר מרצונך החופשי. זכותך לסרב למסור מידע כלשהו, אך חשוב שתדע כי סירוב כזה יפגע – לעיתים עד כדי מניעה מוחלטת - ביכולתה של החברה להעניק לך שירותים, הטבות והצעות. היה ותמסור מידע שגוי, בין אם במודע ובין אם בטעות, עלול הדבר להביא לכך שבקשתך לקבלת שירות או מוצר מן החברה תסורב או תיענה בצורה לא מדויקת או שתכתובת שלך אל החברה ולהפך לא תגיע ליעדה או לא תטופל בצורה נכונה.

ידוע לך ומוסכם עליך שהחברה תעשה שימוש במידע המגיע לידיה בקשר אליך לכל צורך עיסקי סביר שלה (לדוגמא, התאמת מוצרים ודוורים) ובכל דרך שהיא (לדוגמא: עיבוד סטטיסטי).

אם נרשמת ופרטיך רשומים במאגר והנך מעוניין להימחק מהמאגר, תוכל לבצע זאת תוך פניה בכתב לבעל המאגר בכל עת. שם מאגר המידע : "מאגר לקוחות ומדוורים קבוצת פיננסים גג, פרטי בעל מאגר המידע: קבוצת פיננסים גג בע"מ ח.פ. 514511252, רח' היסמין 1, רמת גן.

 ערוצי תקשורת דיגיטליים
1.    כחלק מתפיסת השירות של החברה, החברה מקדמת באופן מתמיד פיתוח מגוון רחב של ערוצי תקשורת יעילים, זמינים, פשוטים, ונוחים בינה לבין לקוחותיה תוך שימוש בטכנולוגיה מתקדמת, מתוך הבנה שהנגשת החברה ללקוחות בערוץ התקשורת הנוח להם מייצרת חווית שירות חיובית (להלן: "ערוצי תקשורת הדיגיטליים").
2.    החברה עושה שימוש בערוצי התקשורת הדיגיטליים, בין היתר, על מנת למסור ללקוחותיה מידע בנושאים שונים בהתאם להוראות הדין החלות עליה ובהתאם לזכותה במסגרת מערכת היחסים הדו צדדית בין החברה ללקוחותיה.
3.    עצם ביצוע הפעולות ומסירת המידע בכל אחד מערוצי התקשורת שמאפשרת החברה, מהווה הסכמה מצידך לקבל מהחברה דיוור, בין בדואר רגיל ובין בדואר אלקטרוני ובין בכל דרך אחרת, לפי שיקול דעתה. 
4.    במסירת כתובת הדואר האלקטרוני שלך הינך מסכים לקבל בדרך זו כל מידע שיתבקש על ידך או שהחברה מחוייבת למסור לך על פי כל דין או הסכם, לרבות מידע רגיש כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות ובהנחיות הפיקוח על שוק ההון במשרד האוצר על אף הסכנות הכרוכות בהעברת מידע ברשת האינטרנט והחשיפה האפשרית של המידע לגורמים פליליים. 
5.    אם אינך מעוניין לקבל מידע כלשהו או מידע רגיש באמצעות הדואר האלקטרוני, זכותך להודיע לחברה כי אינך מעוניין בשירות זה והחברה תדאג לא לשלוח לך מידע כאמור, אך איכות וזמינות המידע עבורך עלולות להיפגע בשל כך. לגבי מידע שאינו רגיש, גם אם תבקש לקבלו בדואר ישראל / פקסימיליה / ממשק פיזי אחר, החברה עשויה להחליט לשלוח לך אותו גם בדואר אלקטרוני בנוסף לתווך הפיזי, לפי שיקול דעתה. 
6.    היה והסכמת באחד מערוצי התקשורת לקבלת דיוור שיווקי מהחברה, המשמעות היא, שהחברה רשאית לפנות אליך בערוצי התקשורת הדיגיטאליים על מנת להציע לך הצעות והטבות שונות מטעמה. בכפוף לנ"ל, החברה תשמור על סודיות המידע בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א–1981. באפשרותך לבטל את הסכמתך לקבלת מידע שיווקי כאמור בכל עת, על ידי הודעה על כך לחברה והחברה תפסיק לשלוח לך מידע שיווקי כאמור.
7.    בכל מקרה תהיה החברה זכאית לפנות אליך ולמסור לך באמצעות ערוצי התקשורת הדיגיטאליים מידע שירותי בקשר למוצרים ושירותים שרכשת ו/או לשירותי החברה שצרכת או מידע שירותי אחר (בדיוק כפי שזכותך לפנות ולקבל מידע ושירותים מהחברה). לאור האמור, וכל עוד הנך לקוח של החברה, מובהר כי אין בסירוב שלך לקבלת מידע שיווקי כדי לפגוע בזכות ו/או בחובת החברה להעביר לך מידע שירותי כאמור.

כיצד מקבלים הצעת מוצר ו/או שירות ו/או רוכשים שירותים ומוצרים מן החברה
1.    כדי לבצע הזמנה של מוצר ו/או כנס ו/או שירות - עליך לבחור את המוצר או השירות או הכנס. לצורך קבלת הצעת מחיר וביצוע ההזמנה יהא עליך להשלים ולמלא את הפרטים הדרושים בהצעה או בטופס הרישום וההצטרפות, אשר עשויים לכלול פרטים אישיים. כדי שההזמנה תיקלט כראוי במערכות החברה עליך להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים. מסירת פרטים שגויה לא תאפשר לחברה להבטיח לך את ביצוע ההתקשרות עמך בתנאים שהוצגו לך, או בכלל.
2.    במהלך ולאחר ביצוע פעולת ההזמנה עשויה החברה לבצע בדיקות של הנתונים והמידע שנמסרו על ידך ושל פרטי אמצעי הגביה במערכות התפעוליות של החברה ו/או מול גורמים מוסמכים אחרים. עם אישור פעולת ההזמנה ובכפוף להסכמת החברה, תימסר לך הודעה כי פעולת ההזמנה אושרה ובאילו תנאים. ההתקשרות תירשם במערכות החברה ויאושר לך אישור על ביצוע ההתקשרות בתוך שבוע ימים ממועד השלמתה או בשיחה טלפונית או באמצעות דואר אלקטרוני חוזר.
יובהר ויודגש, כי משלוח ההודעה כאמור אינו מהווה ראיה על ביצוע ההתקשרות ואינו מחייב את החברה. הרישום שנרשם במערכות החברה הוא היחיד שיהווה ראיה חלוטה לנכונות פעולות ההזמנה. חיוב בגין עלות המוצר או השירות הנרכש יתבצע באמצעות אמצעי הגביה שנמסר או תוקף במסגרת הליך הרכישה.
3.    מובהר בזאת, כי ההחלטה להשתמש בערוצי התקשורת, והאחריות על תוצאות השימוש בהם הנן עליך בלבד והחברה לא תישא בשום אחריות בגין נזק הנובע או הקשור לשימוש בהם, עיכוב בשימוש בהם או אי יכולת להשתמש בהם מכל סיבה שהיא.

ביטול התקשרות/הזמנה
1.    באפשרותך לבטל את תהליך ההתקשרות/ההזמנה במהלך ביצוע הזמנת רישום לכנס ו/או המוצר ו/או השירות על ידי יציאה מההליך במהלכו, בטרם מולאו ואושרו על ידיך פרטי אמצעי התשלום וטרם אישורך את ההזמנה.
2.    לאחר אישור ההזמנה באפשרותך לבטל את הזמנת הכנס ו/או המוצר ו/או השירות שנרכש על ידך בהתאם לכללים הספציפים של הכנס ו/או המוצר ו/או השירות שרכשת ובכפוף לכל הוראות דין.

הגבלת אחריות
על אף המאמץ שעושה החברה לתקף את המידע בכל ערוצי התקשורת ואת תקינות התפעול שלהם, תיתכן תמיד אפשרות שבמידע, בתכנים ובשירותים המפורטים בערוצי התקשורת נפלו שיבושים ו/או אי התאמות ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים. החברה לא תהיה אחראית לשום נזק העלול להיגרם לך עקב קיום שיבושים ו/או אי התאמות ו/או שגיאות /או אי דיוקים כאמור. בנוסף, החברה לא תהיה אחראית למידע המקושר לאתרי החברה באמצעות קישורית או בכל דרך אחרת והיא לא תישא בנזק שעלול להיגרם לך עקב הסתמכותך על המידע המצוי באתרים אלה.

החברה אינה אחראית לנזק שעלול להיגרם לך עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את ערוצי התקשורת או את הגישה אליהם, או בגין ביטול או הפסקת השירותים הניתנים בערוצי התקשורת.

העבודה מול החברה בכל ערוצי התקשורת לרבות קבלת מידע או מענה על שאלות במסגרת זו אינו מהווה תחליף לקבלת שירותי ייעוץ מכל סוג שהוא. בכל בעיה או שאלה כדאי להתייעץ עם בעל מקצוע מתאים על מנת לקבל ייעוץ המותאם לך. החברה לא תחוב בכל אחריות מכל סוג שהוא לגבי החלטות ו/או פעולות עסקיות ו/או כלכליות ו/או כספיות אשר תקבל ו/או תעשה בהסתמך על מידע, תכנים ושירותים הקיימים או נמסרים לך בערוצי התקשורת. בכל מקרה של סתירה בין המידע שיתקבל אצלך במהלך השימוש במי מערוצי התקשורת לבין המידע המצוי במשרדי החברה, יהיה המידע המצוי במשרדי החברה - המידע המחייב.

העלאת מידע לערוצי התקשורת
שימוש שלך, לרבות צפייה, במי מערוצי התקשורת של החברה, מהווה התחייבות שלך שלא לעשות שימוש בערוצי התקשורת ו/או בתכניו לשום מטרה בלתי חוקית, ולשום מטרה האסורה על פי תנאי השימוש. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, חלה עליך החובה שלא לשדר, להעלות, לשלוף, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר:
1.    העלולים להגביל או למנוע מאחרים את השימוש בערוצי התקשורת;
2.    האסורים לפרסום או לשימוש, או שהם בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת לשון הרע, פורנוגרפיה או ביטוי פוגע אחר;
3.    הם בגדר דברים העלולים לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי דין או העלולים לגרור אחריות משפטית;
4.    העלולים להפר זכויות של מישהו, לרבות זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, פטנטים, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת;
5.    הכוללים וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב;
6.    הכוללים פרסומת מכל סוג שהוא בלי הסכמה מוקדמת מפורשת מראש של החברה;
7.    הכוללים מידע כוזב או מטעה.

החברה אינה יכולה לפקח על כל מידע המועלה בערוצי התקשורת על ידך או על ידי משתמשים אחרים. ידוע לך ומוסכם עליך, כי מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך, להסיר ולסרב להעלות לערוצי התקשורת כל מידע שלפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה מפר את הוראות התקנון.

הגבלת גישה
החברה שומרת על זכותה לסרב להעניק גישה לערוצי התקשורת או לחלקים ממנו לכל משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן התראה מוקדמת. החברה רשאית, בכל עת, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לשנות ו/או להפסיק את מתן השירותים בערוצי התקשורת או אפשרות השימוש בערוצי התקשורת ו/או כל חלק מהם, לרבות בכל הקשור לתוכן ערוצי התקשורת ו/או השירותים, השעות בהן ניתן להשתמש בערוצי התקשורת ו/או הציוד הדרוש לשם קבלת גישה לערוצי התקשורת ו/או לצורך השימוש בו. 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא החברה רשאית למנוע ממשתמש לבצע התקשרות עימה באמצעות חסימה של משתתף בכל אחד מהמקרים הבאים:
1.    המשתמש הפר תנאי מתנאי התקנון; 
2.    המשתמש מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בכל ערוץ שהוא פרטים שגויים במתכוון. 
3.    המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בהחברה או בפעילות התקינה של ערוצי התקשורת.

כשרות להשתמש בערוצי תקשורת
השירותים הניתנים בערוצי התקשורת אינם מיועדים לקטינים.

העושה שימוש במי מערוצי התקשורת הדיגיטאליים מתחייב, בעשותו כן, כי הוא בעלים של כרטיס אשראי תקף שהונפק ל על יד אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות כדין, וכי הוא בעל תיבת דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.

סמכות שיפוט
על תקנון זה, תוקפו, פרשנותו, ואכיפתו יחולו דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בכל מחלוקת בקשר עם תקנון זה היא לבתי המשפט המוסמכים בישראל.

שונות
החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את תנאי תקנון זה, לרבות מדיניות הגנת הפרטיות, המצוינת בתקנון זה בכל עת.

כל האמור בתקנון זה בלשון זכר יחול במידה שווה לגבי לשון נקבה.

bottom of page