קורס דירקטורים וועדות השקעה 

אודות הקורס

 

המכון  הישראלי לפיננסים IFI וחברת אנטרופי מזמינים אותך להצטרף  לתכנית מקצועית וייחודית לחברי  ועדות השקעה בגופים מוסדיים, תאגידים ומלכ"רים.

בשני העשורים האחרונים חלה האצה משמעותית בקצב התפתחות שוקי ההון בארץ ובעולם. מגמה זו באה לידי ביטוי בגידול מסיבי במגוון אפיקי ההשקעות, בסוגי המכשירים הפיננסיים וברמת המורכבות שלהם. לצד השינויים הללו, חלה עלייה ברמת הסיכון הגלומה בהשקעות, ברמת הפיקוח הרגולטורי עליהן, וכנגזרת מכך, באופן ניהול סיכוני ההשקעות.  

בשונה מדירקטוריון, ועדת השקעות של גוף מוסדי היא אורגן ייחודי לשוק הישראלי. חברי הועדה נדרשים לרמת מקצועיות גבוהה ביותר. היקף האחריות כמו גם הסמכויות שהוענקו לחברי ועדות השקעה קושר באופן מלא בין איכות הניהול לבין התשואה שמניב תיק ההשקעות לאורך זמן .


קהל היעד

התכנית מתאימה לחברי ועדות השקעה )מועמדים ומכהנים(, לנושאי משרה בתחום ניהול כספים והשקעות, דירקטורים, מנהלי סיכונים, מבקרים פנימיים וחיצוניים, יועצים משפטיים, קציני ציות ,מזכירי חברות, מנהלי השקעות ועוד.

מטרות הקורס

  • להעניק כלים ומיומנויות הנדרשות לקבלת החלטות השקעה בגוף מוסדי.

  • להכיר ולהבין את ההזדמנויות והסיכונים במגוון מוצרי ההשקעה ובדגש על ההשקעות האלטרנטיביות .

  • להקנות כלים להתמודדות עם דרישות הרגולטור.

  • להקנות כלים יישומיים לבניית אלוקציה של תיק השקעות, לפיקוח , לבקרה ולביסוס ממשל תאגידי נכון.

הקורס הקרוב:

תאריך פתיחה - 12 ביוני 2019

מספר מפגשים שבועיים - 6 ימי ד'

בין השעות - 16:00 - 09:00

מחיר השתתפות - 7,500 ש"ח + מע"מ

"אישור הצטרפות למאגר מידע" הפרטים המלאים בתקנון האתר


כל הממלאים טופס רישום באתר זה עושים זאת מרצונם החופשי וללא כל חובה חוקית לכך,  כל המידע הנאסף בטפסי הרישום הוא לטובת דוור למידעים על כנסים והפצת דפי מידע,  המידע ישאר וישמש אך ורק את בעל מאגר המידע וחברות הבנות שלו ולא יועבר לאף גורם אחר, כל המעוניין להימחק מהמאגר, יכול לבצע זאת תוך פניה בכתב לבעל המאגר בכל עתשם מאגר המידע : "מאגר לקוחות ומדוורים קבוצת פיננסים גג, פרטי בעל מאגר המידע: קבוצת פיננסים גג בע"מ ח.פ. 514511252, רח' היסמין 1, רמת גן.