google-site-verification: googlef123004bcea29bff.html
top of page

האם תשלום ביטוח חיים ששולם לסילוק משכנתא של חברה חייב במס?

כתבה: עו"ד קשת סירונה לוינר

 

 

 

 

 


בימים אלה (9.10.2013) בחן בית המשפט המחוזי בתל אביב האם כספי ביטוח חיים שהועברו לפירעון משכנתא חייבים במס כרווח הון או כהכנסה פירותית, וזאת במסגרת פסק הדין בעניין ע"מ 1326-08 מדרך עוז בע"מ פקיד שומה תל אביב 4.


באותן נסיבות לקחה המערערת, חברת בית, משכנתא לשם רכישת נכס מקרקעין, כאשר כחלק מהסדר המשכנתא, נערך ביטוח חיים לבנה של בעלת המניות של המערערת, אשר אף היה ערב לתשלום ההלוואה. הבנק נקבע כמוטב בפוליסה. לאחר כארבע שנים הבן נפטר, וכספי הביטוח הועברו לבנק לכיסוי כל יתרת ההלוואה.


המערערת הפחיתה בספריה את עלות ההשקעה במבנה בגובה סכום הביטוח שהועבר לבנק. המשיב לא קיבל דרך זו וטען כי סכום הביטוח מהווה רווח הון לפי סעיף 88 לפקודה, ולחילופין כהכנסה לפי סעיפים 2(7) או 2(10) לפקודה.


המערערת טענה כי פוליסת הביטוח אינה מהווה מקור הכנסה פירותית, ועל כן אין לחייבה במס מכח סעיפים 2(7) ו- 2(10) לפקודה. בנוסף, טענה המערערת כי אין לראות בסכום הביטוח "רווח הון" הואיל והיא לא ביצעה כל עסקה הונית ולא מכרה את הבנין שברשותה. כך הדגישה המערערת כי אין לראות במימוש הפוליסה כעסקת מכר של זכות הונית, הואיל והמוטב על פי הפוליסה היה הבנק ולא החברה המערערת, כמו גם הואיל והפוליסה לא היתה ברשותה, והואיל ואירוע הביטוח היה מות הערב ולא מות החייב עצמו, הוא החברה המערערת, וכן כי לא היה כל אירוע שניתן להגדירו כ"מכירה" במובן סעיף 88 לפקודה.   


בית המשפט קיבל את עמדת רשויות המס וקבע כי מדובר ברווח הון, הואיל וזכותה של המערערת כי סכום הביטוח יועבר לבנק עם פטירתו של הבן וישמש לפרעון ההלוואה וסילוקה הגמור מהווה "נכס", אשר "נמכר" ויצא מרשותה של המערערת, עם פטירתו של הבן והעברת סכום הביטוח לבנק. בהתאם, "רווח ההון" שנוצר הוא ההפרש בין סכום ההלוואה שנפרעה ובין כספי הפרמיה ששולמו על ידי המערערת.


בית המשפט מדגיש כי אף אם המערערת לא היתה המבוטחת ולא היתה המוטבת, ואף שסכום הביטוח לא "עבר" דרך המערערת, הרי עדיין מדובר ב"נכס" של המערערת, אשר נועד מחד, להבטיח את תשלום מלוא ההלוואה עם פטירתו של הבן מנקודת מבטו של הבנק, ומאידך, להבטיח את פרעון ההלוואה וסילוקה הגמור עם פטירתו של הבן, מנקודת מבטה של המערערת.


בנוסף, מדגיש בית המשפט כי אף שהמערערת לא "יזמה" את "מימוש" הזכות (דהיינו, פטירתו של הבן), ואף אם מימוש הזכות נעשה בניגוד לרצונה, אין בכך בכדי לשמוט את הגדרת "מכירה", במסגרתה יצא נכס מרשותה של המערערת, הואיל וכל פעולה, גם פעולה בלתי רצונית, שיצרה רווח הון (כדוגמת הפקעה) נחשבת כ"מכירה".  


בהתייחסו לשאלה האם היה נכון להפחית את סכום הביטוח מערך ההשקעה בנכס לעניין חישוב ניכוי הפחת לפי סעיף 21(ב) לפקודה  

המאמר מתייחס לפסק דין שניתן לפני שנה אך מפורסם כיום. 

sop-resize-200-קשת סירונה לבינר.jpg
bottom of page