google-site-verification: googlef123004bcea29bff.html
top of page

טוב שם טוב משמן טוב – רוחות חדשות ופסיקות בעניין מוניטין

רו"ח (עו"ד) רוני שרייטר- שותפה ומנהלת מחלקת מיסים

רו"ח (עו"ד) שגיא לביא - לובודה - ראש תחום מיסוי בינלאומי שיף הזנפרנץ ושות' רואי חשבון

 

 

 

 

 

 

 

 

 


האם מוניטין צמוד לעולם לנכס אחר כלשהו או שמא ניתן להפריד בינו לבין הנכסים  האחרים? שאלה זו, שבמרוצת השנים העסיקה רבות את בתי המשפט, ידעה לא מעט תהפוכות ונראה שטרם  נאמרה  המילה האחרונה לגביה.


בתי המשפט חזרו להכיר במונח החשבונאי והמיסוי של מוניטין. לאחרונה פורסמו פסקי דין שעסקו בשאלה האם לבעלי מניות עשוי להיות מוניטין במנותק מהחברה שבבעלותם והפעילות המבוצעת על ידה, כך שניתן למכור אותם כשני נכסים נפרדים – האחד, מניות החברה; והשני, העומד בפני עצמו, הוא המוניטין. אליבא דבתי המשפט, קיימים מצבים בהם המוניטין מתקיים במנותק מהפעילות בגינה הוא נוצר, ולכן ניתן להעביר כל אחד מהם בנפרד. החלטות אלה מהוות שינוי מרענן לעומת המגמה לה היינו עדים בפסקי דין קודמים וקיימות לכך משמעויות מיסויות נרחבות. 
לכן, בבואנו לבצע עסקה למכירת מניות, יש לבחון את אופן יישומן של החלטות אלו בהתאם לנסיבות המקרה הרלוונטי. 

ננסה אפוא להסביר מהו מוניטין? כפי שכבר נאמר לגביו, הוא "דבר שקל מאוד לתארו, אך קשה מאוד להגדירו".  בפקודת מס הכנסה אין הגדרה למונח זה, ובעוד שעל פי רוב עולם המס דר בכפיפה אחת עם עולם החשבונאות, לא כך הדבר כשעסקינן במוניטין.


לצרכי חשבונאות, מוניטין הוא ההפרש שבין שווי נכסי החברה המזוהים (לרבות נכסים בלתי מוחשיים),לבין שווי החברה. לצרכי מס, נקבע בבתי המשפט כי "המוניטין מבטא את מכלול היתרונות שנצברו לעסק בשל תכונותיו, מיקומו, שמו הטוב, דימויו, איכות השירותים שהוא מציע ואיכות המוצרים  שהוא מספק. העסק בעל המוניטין משמר את הרגלם של לקוחותיו לשוב ולפקוד אותו". ואולם, בכך לא סגי. יש לבחון את עצם קיומו של המוניטין כנכס נפרד מהעסק ולהעריך את שוויו.


לקביעה לפיה בעסקה מסוימת נמכר מוניטין יש השלכות רבות על היבטי המס. על פי רוב, עסקה המשלבת ממכר מוניטין בנוסף לממכר מניות, תניב שיעורי מס נמוכים ליחידים המוכרים את מניותיהם, חלף עסקה בה שווי המוניטין גלום בתמורה עבור המניות; בנוסף, על פי רוב רשאי הרוכש, בין שהוא יחיד ובין שהוא חברה, לנצל את עלות המוניטין כהוצאה שתותר בניכוי על פני 10 שנים, שלא כמו ברכישת מניות. 
סוגיה מיוחדת ומשמעותית בנושא מוניטין נובעת מכך שניתן לחלק אותו באופן גס לשתי קבוצות: מוניטין אישי; ומוניטין עסקי. ככלל, המוניטין העסקי שייך לעסק או לנכס כלשהו וצמוד אליהם, והמוניטין האישי שייך לבעליו.


סוגיית המוניטין האישי מעלה קושי נוסף שבעטיו ניטשות מחלוקות רבות – האם מוניטין אישי ניתן להעברה, אם לאו. בשנים האחרונות, בשורה של פסקי דין, לא קיבל בית המשפט טענות של מכירת מוניטין אישי, וקבע כי המוניטין האישי לא ניתן להעברה שכן דבוק הוא ליחיד. ואולם, זה לא מכבר, בפסק דין "ריזמן", קיבל בית המשפט המחוזי טענה של יחיד שמכר מניות של חברה בבעלותו, לפיה לצד מכירת המניות נמכר גם המוניטין האישי שלו כנכס נפרד. 
נסיבות המקרה עליהן נסוב פסק דין "ריזמן" היו כאלה שריזמן, בעל המניות, היה המוציא והמביא בחברה, ובלשון בית המשפט הוא "שהיווה את 'כוח המשיכה' כלפי לקוחות", ולכן, קבע בית המשפט כי נמכרו שני נכסים: מניות ומוניטין. 


קביעתו של בית המשפט אינה דבר של מה בכך, שכן מעבר לקביעה החד ערכית בעניין המוניטין האישי, מקופלת מסקנה לפיה יתכנו מקרים בהם במכירת מניות ניתן לייחס חלק מהתמורה לנכסים בלתי מוחשיים שנמצאים מחוץ למעטפת התאגידית, בדומה לסינרגיה.
ראוי לציין פסק דין נוסף שפורסם לאחרונה, פליינג קרגו, בו קיבל בית המשפט העליון את הטענה לפיה תתכן מכירה נפרדת של עסק ושל מוניטין. לטעמנו קביעה זו עולה בקנה אחד עם הקביעות שבעניין ריזמן.


אשר על כן, לאור פסיקות חדשות אלו קיימת חשיבות רבה לקבלת ייעוץ מתאים ובחינת כל עסקה לרבות עסקאות למכירת מניות, עוד בשלבים המוקדמים של תכנון המכירה  ובתהליך  המשא ומתן בין הצדדים. 


הגדרה מדויקת וחידוד של הדברים בהסכם המכירה וזאת יחד עם בחינה מדוקדקת של הדיווחים בגין העסקה לרשויות המס, עשויים לגרום לחסכון מס ניכר.


** הכותבים הינם : רו"ח (עו"ד) רוני שרייטר –שותפה ומנהלת מחלקת המיסים ורו"ח (עו"ד) שגיא לובודה - ראש תחום מיסוי בינלאומי ב- RSM שיף הזנפרץ ושות' רו"ח. 
מאמר זה אינו מהווה חוות דעת משפטית. אנו ממליצים להיוועץ עם מומחה מס לשם קבלת החלטות או ביצוע פעולות

sop-resize-200-roni1.jpg
שגיא לביא.jpeg
rsm-2.jpg
bottom of page