google-site-verification: googlef123004bcea29bff.html
top of page

היכן נמצא מרכז חייך? 
 
רו"ח (משפטן) שי בן דוד – שותף ומנהל מחלקת מיסים

 

 

 

 


 
האם הנך איש עסקים המרבה לנסוע לפגישות ברחבי העולם? האם משרתך כרוכה בנסיעות מרובות לחו"ל? חשוב לבדוק כמה מס תשלמו על הכנסותיכם במהלך שהותכם בחו"ל והאם אתם מוגדרים כתושבי חוץ? 
 
הסביבה העסקית הגלובלית של ימינו מאופיינת בשינוי מתמיד ומעבר מפעילות לוקאלית לפעילות חוצת גבולות ויבשות. ארגונים רבים מפעילים מס' מוקדי פעילות ברחבי העולם ויזמים רבים מתמודדים עם ריבוי של ממשקים בכל רחבי הגלובוס.
כל אלה משפיעים גם על מאפייני ההעסקה בארגונים וחברות וכפועל יוצא גם על חבות המס של אנשי עסקים, יזמים ועובדים הייטק רבים.
 
ייתכן שהנך עונה על הגדרת "תושב חוץ" לצרכי מס ויש מקום לבחון את חבות המס שלך בישראל.
שיטת המס בישראל הינה שיטה פרסונאלית, לפיה תושב ישראל יהיה חייב במס בגין הכנסה שהופקה על ידו בכל רחבי העולם, ומנגד מי שאינו נחשב תושב ישראל אלא תושב חוץ, יהיה פטור מתשלום מס בישראל בגין הכנסותיו (למעט הכנסות שהופקו בתחומי ישראל). לאור זאת, קיימת חשיבות רבה לקביעת תושבות לצרכי מס.
 
השאלה אם אדם נחשב תושב ישראל לצרכי מס אם לאו, מוכרעת בהתאם למבחנים הקבועים בפקודת מס הכנסה. אחד מהם הינו מבחן כמותי/טכני הבוחן סף מינימאלי של ימי שהייה בישראל והשני הינו מבחן "מרכז החיים" שבפועל מהווה את המבחן העיקרי לקביעת התושבות.
 
היכן נמצא "מרכז החיים" שלך? 
במסגרת מבחן "מרכז החיים" נבחנות כלל הנסיבות המרכיבות את התמונה בכללותה, וזאת בשני היבטים: האחד, אובייקטיבי המתחקה אחר הזיקות הפיזיות של האדם למקום מסוים (מכלול הקשרים המשפחתיים, הכלכליים והחברתיים); השני, סובייקטיבי המתחקה אחר הזיקות הנפשיות של הנישום (המקום שבו הוא מרגיש "בבית"), אותן ניתן ללמוד לפי נסיבות המקרה ולבחון לאורך ציר זמן ממושך.
 
אחת הסוגיות המורכבות והשנויות במחלוקת בקשר עם שאלת התושבות ובחינת מרכז החיים, אשר לאחרונה נדונה לא מעט בפסיקה, הינה שאלת פיצול התא המשפחתי. משמע – האם ייתכן שאדם ייחשב כמי שאינו תושב ישראל בעוד שמשפחתו ממשיכה להתגורר בישראל?
 בהקשר זה, פסק בית המשפט העליון, זה לא מכבר, ברוח המציאות הקיימת בעידן הנוכחי, כי ישנן משפחות הבוחרות לחיות אחרת ולנהל את חיי הנישואין תוך הפרדת מקום המגורים כך שאחד מבני הזוג יוכל לפעול למימושו העצמי ולקידום הקריירה שלו מחוץ לישראל, בעוד שמשפחתו ממשיכה להתגורר בישראל ולא יהא בכך כדי להסיט את מרכז חייו לישראל. משמע, אותו בן זוג עדיין יוכל להיחשב כמי שאינו תושב ישראל גם אם הותיר אחריו נקודות אחיזה מסוימות בישראל.
 
לאור התמורות שחלו לאחרונה בכל הנוגע לקביעת התושבות, ולאור העובדה שקביעה זו משפיעה על שאלת החיוב או הפטור ממס במדינת התושבות, מומלץ להתייעץ עם רואה חשבון המתמחה בסוגיות של מיסוי ולערוך בחינה מחדש באשר למקום המושב ולשאלת התושבות. זאת, בפרט לאור העובדה שייתכן מצב בו ניתן יהיה לקבל החזר של המס ששולם דרך תלוש המשכורת או במסגרת הדו"ח האישי.
 
הכותב הינו שותף המיסים ב- RSM  שיף הזנפרץ ושות' רואי חשבון
 
***      אין באמור במאמר זה כדי להוות חוות דעת ו/או ייעוץ משפטי בסוגיות הנדונות. מומלץ להתייעץ עם מומחה מס בטרם נקיטת עמדה כלשהי המסתמכת על מאמר זה.

sop-resize-200-שי בן דוד.jpg
bottom of page