google-site-verification: googlef123004bcea29bff.html
top of page

ההשפעה של השכלת הורים על הישגי ילדיהם השוואת ישראל למדינות המובילות במבחני הפיזה בשנים 2006-2018 

אריאלה סבין, איל קמחי ודן בן-דוד

הצלחתן של מערכות חינוך להתמודד עם פערים עמם מגיעים התלמידים מהבית מהווה מפתח לשוויון הזדמנויות ולהאצת הניידות הבין דורית בחברה כולה. בעזרת נתונים מכל מבחני הפיזה בשלושת תחומי האוריינות העיקריים: קריאה, מתמטיקה ומדעים, בשנים ,2006-2018 מחקר זה בוחן באיזו מידה מצליחה מערכת החינוך בישראל לצמצם פערים אלה. השאלה נבחנת באמצעות אמידת ההשפעה שיש לרמת ההשכלה של ההורים על הישגי התלמידים במבחני פיזה לאורך השנים, תוך התבוננות בנפרד על תלמידים ישראלים הנבחנים בשפה העברית ובשפה הערבית, והשוואה למדינות בהן הישגי התלמידים הם הגבוהים ביותר. בעוד שגם מערכות חינוך מובילות לא הצליחו לצמצם לחלוטין את הפערים בהישגים הנובעים מהשונות בהשכלת ההורים, התמונה המתבררת ממערכת החינוך הישראלית חמורה יותר במידה ניכרת. הפערים בציוני הנבחנים בעברית בין תלמידים, לפי רמת ההשכלה של ההורים, גבוהים, לפעמים יותר מפי שניים, מאשר במדינות המובילות. הקשר בין השכלת הורים להישגי ילדיהם נותר חזק יותר בישראל מאשר במדינות המובילות, גם אם מפקחים על משתנים מסבירים נוספים. ללא שיפור ניכר ביכולתה של מערכת החינוך הישראלית להתגבר על הפערים עמם מגיעים התלמידים מהבית, לא יהיה זה מפתיע אם בני הדור הבא יתמקמו גיאוגרפית, כמו גם על פני הסולם החברתי-כלכלי, "ליד הבית שגרו בו".


להמשך הכתבה 

שורש חינוך.png
bottom of page