google-site-verification: googlef123004bcea29bff.html
top of page


אחד הגורמים שמשפיע בצורה משמעותית ביותר על יציאתן של נשים מוסלמיות ודרוזיות לעבודה הוא מגורים בישובים משותפים עם משפחות נוצריות

 
 
 

 

 

אחד מהגורמים המשפיעים ביותר על יציאתן של נשים מוסלמיות ודרוזיות לעבודה הוא מגורים בישובים משותפים עם משפחות נוצריות, כך עולה ממחקר חדש שנערך באוניברסיטה. "הנשים הנוצריות, אפילו בכפרים המרוחקים ביותר, יכולות להוות 'סוכנות חברתיות', שמשפיעות על הנשים האחרות בכפר לצאת לעבודה", אמר פרופ' מאיר יעיש ראש החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אחד מעורכי המחקר.מהנתונים שנאספו בשנים האחרונות בישראל ניתן לראות שלמרות שבישראל יש אחוז גבוה של נשים עובדות, רק רבע מהנשים המוסלמיות והדרוזיות נוטלות חלק במעגל העבודה. לדברי החוקרים, בחברה המוסלמית והדרוזית יש מאבק על מעמד הנשים ותפיסות מסורתיות לפיהן יש להגביל את השתתפות הנשים במרחב הציבורי עדין נפוצות בקרב חוגים רחבים.אחוז הנשים המוסלמיות והדרוזיות היוצאות לעבודה נע בין 44% - 11% בקרב יישובים מוסלמים ודרוזים. במחקר הנוכחי, אותו ערכו יחד עם פרופ' יעיש גם ד"ר יובל יונאי ופרופ' ורד קראוס מהחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטה, ביקשו החוקרים למצוא את הסיבות להבדלים בין אחוז הנשים הדרוזיות והמוסלמיות היוצאות לעבודה בישובים השונים. בסך הכל, השתתפו במדגם 16,046 נשים מוסלמיות או דרוזיות בגילאים 44 – 18 מחמישים וארבעה ישובים בארץ, המהוות מדגם מייצג של האוכלוסייה הערבית בישראל.מתוצאות המחקר עולה, כי הימצאותן של קהילות נוצריות בישובים מעלה בצורה משמעותית את אחוז הנשים המוסלמיות והדרוזיות שיוצאות לעבודה, כשההשפעה של מגורים בישוב מעורב משמעותית יותר ככל שמדובר ביישוב קטן יותר. "בישוב גדול, מעל 10,000 תושבים, כל קבוצה ניצבת בפני עצמה וקיימים פחות קשרים בין אנשים מדתות שונות. ואילו בישובים קטנים יש קשרים גם בין אנשים מדתות שונות, זאת בכדי לספק את הצרכים הבסיסים הדרושים לאדם", הסביר פרופ' יעיש.עוד נמצא כי נשים גם עלייה במעמד הסוציו-אקונומי של היישוב משפיעה על אחוז הנשים המוסלמיות והדרוזיות היוצאות לעבודה, וכך גם רמת ההשכלה של האישה. מספר הילדים משפיע באופן שלילי, כך שככל שיש יותר ילדים קטנים בבית, כך יש פחות סיכוי שהאישה המוסלמית תצא לעבודה. "יציאת נשים מוסלמיות ודרוזיות לתעסוקה מחוץ לבית תלויה לא רק במאפיינים האישיים שלהן, אלא גם במאפיינים של הקהילות בהן הן חיות. כדי להאיץ את תהליך היציאה לתעסוקה של נשים מוסלמיות ודרוזיות צריך לחזק את הגורמים התומכים בשוויון נשים ביישובים מוסלמיים ודרוזים ולספק הזדמנויות תעסוקתיות הולמות שימשכו את הנשים להשתתף בכוח העבודה ויחלישו את ההתנגדויות לשינוי זה", סיכם פרופ' יעיש.
 

sop-resize-200-פרופ מאיר יעיש (1).jpg
sop-resize-200-haifa university-1.jpg
bottom of page