google-site-verification: googlef123004bcea29bff.html
top of page

קורס מתקדם להכרת שוק ההון ליועצי השקעות

אודות הקורס

 

קורס מעמיק להכרת שוק ההון עם כלים מעשיים לבחינה והבנת התהליכים. הקורס בין 10 מפגשים של 4 שעות אקדמיות בכול מפגש.

מטרות הקורס

הקניית ידע על שוק ההון בישראל ובעולם- ניתוח הגורמים הפועלים בשוק, היצע המקורות והביקוש להם בשוק ההון ,קביעת המחירים, הכרת הכלים והמושגים המתקדמים.

פרוט הנושאים שילמדו בכל מפגש

  1.  מבוא לדו"חות כספיים - הכרת תהליך בניית הדוחות הכספיים העיקריים של חברה, מאזנים דו"חות רווח והפסד, דו"ח תזרים מזומנים. שימוש ביחסים פיננסים, ניתוח רווחיות חברה, דוגמאות קריאה ביקורתית של דו"חות כספיים – סמונת השורה התחתונה, ניתוח דו"חות בעידן ה- IFRS, שימוש בגיליון אלקטרוני ואינטרנט לצורך ניתוח דו"חות.

  2. יחסים מבוססי שוק, איתנות פיננסית, חיזוי פשיטות רגל של חברות.

  3.  היבטים פרקטיים של הערכות שווי -  גישת הערכת נכסית, הצגת אירוע של פירוק חברה, גישת הערכה יחסית, הצגת אירוע של מיזוגים ורכישות, גישת היוון תזרימי מזומנים, הטיות נפוצות בחיזוי ע"י אנליסטים, השקעות ערך, יישום השיטות באמצעות גיליון אלקטרוני ואינטרנט .

  4. ניתוח נתוני מאקרו כלכלה - מה זה תל"ג? מה המשמעות שלעודף או גרעון בתקציב ממשלה ומאזן סחר? כיצד בנק ישראל קובע את הריבית? מהי ריבית נומינלית וריבית ראלית? תחזיות אינפלציה מהו שעור החוב החיצוני? 

  5. שוק המט"ח - הכרת שוק המט"ח, עסקת ספוט, עסקת פורוורד, עקרונות המסחר במט"ח, מינוף, שיטות הגנה, שימוש באתרים באינטרנט, אופציות מעו"ף במט"ח 

  6.  אופציות וחוזים עתידיים - חוזה האופציה, ערך הזמן והשפעת התנודתיות, רווח או הפסד במימוש אופציה, אסטרטגיות בסיסיות להשקעה באופציות, אופציות על מדדים, ערך האופציה לפני פקיעה. עסקות אקדמה וחוזים עתידיים, מגוון הנכסים הנסחרים בחוזים עתידיים. אסטרטגיות בסיסיות בחוזים עתידי

  7. גידור וניהול סיכונים בתיק השקעות - שימוש באופציות על מניות בודדות, שימוש בתעודות סל בחסר, איך מגנים על תיק השקעות? איך מבצעים השקעה ספקולטיבית באופן מושכל? שילוב אסטרטגיות הגנה בתיק    השקעות, פקדונות מובנים, מכשירי השקעה מורכבים

  8.  יסודות ניתוח טכני - הכרת מגוון אתרי אינטרנט וחלוקתם לפי נושאים הקשורים לשוקההון.לימוד אופן השימוש באתריםהגרדת הניתוח הטכני, כיצד בוחרים מניה להשקעה? סוגי הגרפים המקובלים, התאוריה של צ'ארלס דאו, המגמה המינורית, מהי מגמה? כיצד להימנע מהפסד ומתי למכור? סקירת שיטות ניתוח טכני שונות. הצגת אתרים לניתוח טכני.

  9.  אג"ח להמרה – שוק איגרות החוב להמרה בישראל. חישוב פרמיית ההמרה, מתי אג"ח נכנס למסלול המנייתי, ניתוח דוגמאות

  10. אג"ח בשווקי חו"ל - סקירת שווקי החוב הבינלאומיים, שיטות מסחר, סוגים שונים של אג"חים, חישובי תשואה, עקום התשואה בחו"ל, מקורות מידע חשובים

bottom of page