מוצרים מובנים: הצהרה מקדימה

הנני מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת כי ידוע לי כדלהלן:
  1. על כל משקיע לבחון התאמת העסקה לצרכיו בהתחשב בניסיונו, מטרותיו, מקורותיו הכלכליים ונסיבות רלוונטיות אחרות.
  2. ההשקעה המתוארת מוגדרת כעיסקה בסיכון מיוחד ועלולה להוביל להפסד.
  3. אין בתיאור העיסקה להוות הצעה כלשהי לרכישת המוצר המתואר.
  4. ידוע לי שההשקעה באג"ח מותנית בחתימה מוקדמת על הסכם יעוץ השקעות כחוק.