סילבוס קורס "השקעות בשוק ההון-מסלול מורחב

ביה"ס תיכון היובל, דוד שמעוני 27 הרצליה 18:00.
תאריך הקורס: 19.05.16
נושאי לימוד מרכזיים :
קורס מקיף הכולל את כל הכלים הדרושים למשקיע על מנת שיוכל לבנות תיק השקעות המניב תשואה נאה ובסיכון נמוך. הקורס כולל את הכלים השונים הקיימים בשוק ההון והבנתם תוך מתן דוגמאות מעשיות מהשטח. במהלך הקורס מועברות סקירות כלכליות על כל הנושאים הרלוונטיים החל ברמת החברה הבודדת ועד לניתוח מאקרו – כלכלי של מצב המשק העולמי.
שיעור מס' 1:
מבוא לשוק ההון
פירמידת סיכון/תשואה בשוק ההון, מאפייני שוק ההון – הריבית במשק, שערי המניות, נפח ורוחב השוק, מעורבות משקי הבית, השפעת שוק ההון על התנהגות ריאלית במשק, מחזוריות כלכלית, שווקים בינלאומיים, מדיניות ממשלתית/מוניטארית, התנהגות הציבור, האינדיקאטורים החשובים בארה"ב, עקרונות לבניית תיק השקעות ותכנון החיסכון.
 
שיעור מס' 2:
שיטות מסחר בבורסה
רצף-עקרונות הסחר הממוחשב, מאפייני שיטת הרצף, העברת פקודות למסחר, שלב טרום פתיחה, סוגי פקודות בטרום פתיחה, שלב המסחר הרציף, גודל מזערי להגשת פקודה, עדיפות ביצוע פקודות בשלב הרצף, חישוב שער הנעילה, שלב המסחר בשער הנעילה, ביטול פקודות, הפסקת מסחר קצובה, מנתקי זרם, מדדי מניות ומשקל המניות במדדים, מסחר ברצף נגזרים, חישובי EX.
 
שיעור מס' 3:
קרנות נאמנות ותעודות סל
הגדרות כלליות, הוצאות ועמלות, הגדרות מחירים,סוגי קרנות נאמנות לפי מדיניות על פי תשקיף, הגבלות על ההשקעות, דפוסי פעולה של קרנות, יתרונות וחסרונות בהשקעה בקרנות נאמנות ותעודות סל, סיכום ומסקנות.
 

שיעור מס' 4:
איגרות-חוב, מבוא
מהי איגרת-חוב? סוגי איגרות החוב- ממשלתי/קונצרנים, שקלי/צמוד (מק"ם, גילון, שחר, גליל, חברות וכו'), סטרייט/ניתן להמרה, ריבית קבועה/משתנה, מועדי תשלומי קרן וריבית, עתירות סיכון (junk). אגרת חוב סחירה-תנאי איגרת החוב, הביטחונות למחזיקי האג"ח/דירוג האג"ח.
 
שיעור מס' 5:
איגרות-חוב, 2
ערך מתואם, תשואה לפדיון (ברוטו, נטו,י חסי), שיטות חישוב תשואה לפדיון, משמעות ומאפייני התשואה לפדיון-השפעת שינוי הריבית במשק על מחירי האג"ח, שיקולי טווח לפדיון-מסחר.
 
שיעור מס' 6:
איגרות-חוב, 3
שיקולי השקעה בבחירת טווח לפדיון, עקום התשואות, מקדם 1% תשואה, נוסחת פישר ויישומיה, תשואה ריאלית/נומינאלית, מח"מ-DURATION.
 
שיעור מס' 7:
איגרות-חוב, תרגול
הכרת סוגי אגרות – חוב (מק"ם, גילון, שחר, גליל, חברות וכו'), תנאי איגרות החוב. סוגי הצמדה, יתרונות וחסרונות. מיסוי אג"חים לפי בסיס הצמדה.
 
שיעור מס' 8:
אג"ח להמרה, מבוא
מהי אג"ח להמרה? תשואה לפדיון, בטחונות, פרמיה להמרה מידית, שיקולי המנפיק, יתרונות ההשקעה באג"ח להמרה.
 
אג"ח להמרה, תרגול
שימוש מעשי באג"ח להמרה – כיצד ניתן להגדיל חשיפה לשוק המניות בלי להגדיל יותר מדי את הסיכון?.שיטות עבודה באג"ח להמרה.
 
שיעור מס' 9:
כתבי אופציה (WARRANTS)-מבוא ותרגול
מהי אופציה? יתרונות ההשקעה באופציה, חישובי כתבי אופציות- מנוף, שווי נאיבי, פרמיית מימוש מיידית/שנתית, תשואת איזון שנתית וכו'. הגורמים המשפיעים על מחיר האופציה. שימוש מעשי בכתבי אופציה- שימוש בכתב האופציה ככלי גידור - הלכה למעשה.
 
שיעור מס' 10:
חוזים עתידיים ואופציות - מבוא
ההבדל בין WARRANTS ו-OPTIONS, אופציות PUT ו-CALL (קנייה וכתיבה, סיכון ומינוף).
 
שיעור מס' 11:
חוזים עתידיים (FUTURES,FORWARDS) כיצד נקבע מחיר החוזה העתידי? שיטות סליקה.
 
שיעור מס' 12:
הערכת שווי אופציות
מודל נאיבי, בלק ושולז (כולל נוסחאות, חישובים ותרגולים) השפעת הגורמים השונים על מחיר האופציה, נגזרי בלק ושולז (דלתא,תטא, ווגא, גמא, רו, אומגא).
 
שיעור מס' 13:
אסטרטגיות 1
ערומות, אסטרטגיות גידור קלאסיות ואופן השימוש בהן
 
שיעור מס' 14:
אסטרטגיות 2 (ממונפות)
מרווחים, פרפר, אוכף, שוקת וכו'.
 
שיעור מס' 15:
כלים מורכבים ומתקדמים
תעודות סל בחסר, אג"ח מובנות, שימוש באופציות בוול-סטריט ככלי גידור.
 
כל ההסברים מלווים בדוגמאות מעשיות תוך כדי מסחר לפי מחירי השוק בזמן אמת.